Έλα να φτάσουμε μαζί όπου δεν μπορείς & να κάνουμε την υπέρβαση...

                            Ας γνωριστούμε λίγο καλύτερα...

Χαίρετε,

Θα ήθελα να σας συστηθώ, λέγοντας μερικά πράγματα για εμένα.

Έχω αποφοιτήσει από το Πάντειο Πανεπιστήμιο του τμήματος Ψυχολογίας, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέχοντας τους τίτλους σπουδών First Certificate in Life Coaching και Certificate in Life Coaching AC ACCREDITED και από το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ "ΠΑΛΜΕΡ" του τμήματος: Οικονομικό και Διοικητικό Στέλεχος Επιχειρήσεων.

Εδώ και 10 χρόνια υπηρετώ ανελλιπώς τον Θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλειας. Είμαι Πιστοποιημένη Ασφαλιστική Πράκτορας τόσο στις Ασφαλίσεις Ζωής, όσο και στις Επενδύσεις ( Unit Linked Επενδυτικά Ασφαλιστικά Προγράμματα ) με αριθμό μητρώου  321331 και αριθμό ειδικό μητρώο 4478 στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, καθώς και εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στον κλάδο Ζωής εκπροσωπώ την Ασφαλιστική Εταιρεία NN HELLAS II ( πρώην METLIFE ),  Παγκόσμιος ηγέτης στις ασφαλίσεις ζωής, ενώ στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων και Οχημάτων συνεργάζομαι με 25 Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Επίσης, είμαι επαγγελματίας Life Coach και δραστηριοποιούμαι τόσο σε ατομικές συνεδρίες όσο και σε ομαδικές, σε στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων και εταιρειών.

Ο απώτερος σκοπός μου είναι να βοηθάω τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους να βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής τους και να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες στιγμές και τους κινδύνους της καθημερινότητας, εξασφαλίζοντάς τους τα χρήματα που χρειάζονται. 

Επίσης, νιώθω ευγνώμων που είμαι σε θέση να συνδράμω στην ψυχική τους ενδυνάμωση και ισορροπία για να κατορθώνουν έτσι να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει ριζικά και θεαματικά !!!

Δύναμή μου είναι η αγάπη για τα επαγγέλματά μου, Περιουσία μου είναι οι πελάτες μου και η εμπιστοσύνη τους, Πάθος μου και Όραμά μου είναι ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους ανθρώπους...

Με εκτίμηση,

Έλενα Παπάζογλου

Ασφαλιστική Πράκτορας - Life Coach


Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα γνήσιο αντίγραφο της Επαγγελματικής μου Άδειας που πιστοποιεί την επαγγελματική μου εγκυρότητα και αξιοπιστία ως Ασφαλιστική Πράκτορα      ( Insurance Agent ).


Τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας είναι τα άϋλα όπως για παράδειγμα η υγεία μας, η διαβίωσή μας, η οικογένειά μας, η ικανότητά μας να παράγουμε εισόδημα και τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Και όπως καθετί σημαντικό έτσι και αυτά πρέπει να τα προστατεύουμε από τους κινδύνους της καθημερινότητάς μας...

Αυτός είναι και ο ρόλος της ασφάλισης...μίας από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις στη ζωή του ανθρώπου !!!


Πώς θα ήταν άραγε ο κόσμος χωρίς ασφάλιση ;  Δείτε το παρακάτω βίντεο...

Πηγή: Underwriter


Επιλογή και όχι τύχη καθορίζει το πεπρωμένο σου...

                                                                         Αριστοτέλης


      Μερικοί Σημαντικοί Ασφαλιστικοί Όροι

Απαλλαγή

Το μέρος της ζημίας για το οποίο δεν καταβάλλεται αποζημίωση αλλά επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος. Σε περίπτωση που το ποσό της ζημίας υπερβαίνει το ποσό της απαλλαγής, καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία η διαφορά τους.

Αποζημίωση (ασφάλισμα)

Το ποσό που κατά περίπτωση οφείλει να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία προκειμένου να αποκατασταθεί το σύνολο ή μέρος της ζημίας που προήλθε από ζημιογόνο γεγονός που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.

Ασφαλισμένο κεφάλαιο

Το όριο μέχρι το οποίο ευθύνεται η ασφαλιστική εταιρία κατά περίπτωση ή συνολικά σε περίπτωση επελεύσεως του κινδύνου και αναγράφεται κατά κάλυψη στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου. Εάν το ασφαλισμένο κεφάλαιο του αυτοκινήτου καλύπτει μέρος της τρεχούσης εμπορικής αξίας του, η αποζημίωση μειώνεται αναλογικά.

Ασφαλισμένος

Ο κύριος και ο νόμιμος κάτοχος του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, καθώς και ο νόμιμος οδηγός του, τη στιγμή του ατυχήματος. Ο ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον συμβαλλόμενο.

Ασφαλιστήριο

Μέρος της ασφαλιστικής συμβάσεως που περιέχει τους όρους με τους οποίους αναλαμβάνεται η ασφαλιστική κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρεία.

Ασφάλιστρο

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για την παροχή της ασφαλιστικής καλύψεως όπως αυτή ορίζεται στο ασφαλιστήριο.

Γενικοί όροι

Οι όροι που ισχύουν για ένα σύνολο ασφαλίσεων.

Δικαιούχος

Το πρόσωπο στο οποίο υπάρχει η υποχρέωση από την ασφαλιστική εταιρία να καταβληθεί η αποζημίωση σε περίπτωση ζημίας, όπως ορίζεται από τον νόμο.

Δικαίωμα εναντιώσεως

Ο αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα εναντιώσεως εφόσον οι όροι του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνουν των όρων της αιτήσεως ασφάλισης ή εφόσον δεν παραλάβει τους όρους του ασφαλιστηρίου ή το Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών.

Ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο

Είναι η προσαύξηση του ασφαλίστρου λόγω ηλικίας, επαγγέλματος ή άλλης ιδιαιτερότητας σε σχέση με τα τιμολογημένα.

Ειδικοί όροι

Οι όροι που εξειδικεύουν συγκεκριμένες καλύψεις. Οι Ειδικοί Όροι ενδέχεται να τροποποιούν τους Γενικούς Όρους.

Ζημία

Οποιoδήποτε απρόβλεπτο, βίαιο και ανεξάρτητο από τη βούληση του ασφαλισμένου γεγονός το οποίο επιφέρει βλάβες ή φθορές σε τρίτους ή το ασφαλισμένο αυτοκίνητό του.

Πράσινη κάρτα

Το έγγραφο βεβαιώσεως διεθνούς ασφάλισης που απαιτείται από τις αρμόδιες ξένες αρχές και πιστοποιεί την ελάχιστη εκ του νόμου ασφάλιση του αυτοκινήτου (αστική ευθύνη). Εκδίδεται από την ασφαλιστική εταιρία κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισμένου για να ταξιδέψει εκτός των ορίων της ελληνικής επικράτειας.

Πρόσθετη πράξη

Η πράξη που εκδίδει η ασφαλιστική εταιρία και τροποποιεί το περιεχόμενο ή στοιχεία του ισχύοντος ασφαλιστηρίου.

Συμβαλλόμενος

Το πρόσωπο πoυ υποβάλει την αίτηση για ασφάλιση και συνάπτει το ασφαλιστήριο με την ασφαλιστική εταιρία. Ο συμβαλλόμενος θεωρείται και ασφαλισμένος, εάν δεv ορίζεται διαφορετικά στo ασφαλιστήριο. Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, όλα τα δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τo ασφαλιστήριο αναφέρονται στoν συμβαλλόμεvo, εκτός από εκείνα που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον ασφαλισμένο.

Τρέχουσα εμπορική αξία αυτοκινήτου

Η αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου ως μεταχειρισμένο δηλαδή η αξία ακριβώς πριν συμβεί η ζημία, συνυπολογιζόμενης της μειώσεως αξίας λόγω φθοράς και παλαιότητας.

Φιλικός διακανονισμός ατυχήματος

Τρόπος για εύκολη και άμεση αποζημίωση όπου σε περίπτωση ατυχήματος ο αναίτιος ή ο κατά 50% συνυπαίτιος έχει το δικαίωµα να ζητήσει να αποζηµιωθεί από τη δική του ασφαλιστική εταιρία. Τα δύο εμπλεκόμενα μέρη συμπληρώνουν το έντυπο του Φιλικού Διακανονισμού προσκομίζοντάς τα στην ασφαλιστική τους εταιρία. Προϋπόθεση είναι και τα δύο αυτοκίνητα να είναι ασφαλισµένα σε εταιρίες που συμμετέχουν στο Σύστηµα Άµεσης Πληρωµής.